Moto Klub Sveti Martin
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Moto Klub Sveti Martin

Dugo Selo
 
Početna stranicaPočetna stranica  GalleryGallery  PretraľnikPretraľnik  RegistracijaRegistracija  Login  

 

 Statut

Go down 
Autor/icaPoruka
Breza
Admin
Admin
Breza

Join date : 02.05.2009
Age : 45

Statut Empty
PostajNaslov: Statut   Statut Emptyned 17 svi 2009, 23:40

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novina, broj 88/01 i 11/02), Skupština Moto kluba „ SV. MARTIN DUGO SELO“, na sjednici održanoj 05.03.2008
Godine, u Dugom Selu, donijela je:

STATUT
Moto Kluba „SVETI MARTIN DUGO SELO“
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se osnovne odredbe o nazivu; sjedištu i području djelovanja Moto kluba „SV. MARTIN DUGO SELO“; o unutarnjem ustrojstvu; o znaku; o ciljevima, poslovima i djelatnostima; o članstvu; o pravima i obvezama članova; o sredstvima i imovini; o tijelima upravljanja i načinu njihova nastupanja u pravnom prometu; o načinu odlučivanja; te načinu prestanka rada.

Članak 2.
Naziv Kluba je: Moto Klub “SV. MARTIN DUGO SELO“.
Skraćeni naziv Kluba je: MK „DUGO SELO“.
Sjedište kluba je na adresi 30.SVIBNJA 39. Dugo Selo.
Klub djeluje na području REPUBLIKE HRVATSKE.
Odluku o promjeni sjedišta, adrese donosi Izvršni odbor.

Članak 3.
Moto Klub „DUGO SELO“ (u daljnjem tekstu Klub) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga u kojoj se slobodno udružuju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja osobnih i javnih potreba i interesa na području motociklizma.
Članak 4.
Klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga kojeg vodi nadležno tijelo državne uprave.
Članak 5.
Klub ima znak.

Članak 6.
Klub ima pečat.
Pečat udruge je okruglog oblika, promjera 3cm s upisanim tekstom MOTO KLUB; SVETI MARTIN; DUGO SELO

Članak 7.
Klub predstavljaju i zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik kluba.
Članak 8.
Rad kluba je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje javnim karakterom sjednica tijela Kluba, pravodobnim izvješćivanjem članstva pisanim izvješćima ili usmeno o radu Kluba i njegovih tijela u savezima i zajednicama u koje je udružen, sredstvima javnog priopćavanja te izdavanjem biltena te na druge načine koje utvrdi Izvršni odbor.
Javnost rada može se iznimno isključiti ukoliko Izvršni odbor Kluba svojom odlukom ocijeni da je to potrebno zbog zaštite službene, poslovne tajne, kao i zbog zaštite osobnih podataka članova Kluba.
Članak 9.
Klub se temeljem odluke Skupštine može udružiti u udruge čiji se ciljevi i djelatnosti podudaraju sa ciljevima i djelatnostima Kluba i ako to pridonosi postizanju ciljeva Kluba određenih ovim Statutom.
Klub se može udružiti u međunarodne motorističke i sportske udruge ukoliko njihovo djelovanje nije protivno Ustavu i zakonima Republike Hrvatske.

II. CILJEVI I ZADACI KLUBA

Članak 10.
Ciljevi Kluba su:
- ostvarivanje uvjeta za promicanje motociklizma te briga za populizaciju motociklizma među mladima
Članak 11.
Djelatnosti Kluba su:
- planiranje rada i razvitka motociklizma;
- poduka i trening djece i mladeži;
- organiziranje i sudjelovanje u natjecanjima, susretima, priredbama i manifestacijama
- posjet srodnim manifestacijama u zemlji i inozemstvu ;
- sakupljanje tehničke i povijesne dokumentacije;
- organizacija raznih promotivnih aktivnosti;
- kontakti sa lokalnim vlastima, osiguravajućim društvima i ostalim organima vlasti sa ciljem uspješne provedbe ciljeva i zadataka kluba
- promocija grada Dugog Sela u turističke i kulturne svrhe
- briga za mlađe vozače
Članak 12.
Klub može samostalno ili zajednički s drugim srodnim udrugama, savezima ili zajednicama osnovati ili biti suosnivač trgovačkog društva za obavljanje gospodarskih djelatnosti. Odluku o tome donosi Izvršni odbor Kluba.
Ukoliko Klub obavljanjem djelatnosti ostvari dobit, ona se koristi isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni ovim Statutom. Klub ne može obavljati djelatnosti radi stjecanja dobiti za svoje članove.

III. ČLANSTVO

Članak 13.
Članom Kluba, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, može postati poslovno sposobna fizička i pravna osoba.

Članak 14.
Članstvo može biti:
- redovito,
- pasivno,
- počasno.
Članak 15.
Redoviti član je aktivni član Kluba.
Članstvo u Klubu stječe se potpisom Pristupnice i prihvaćanjem Statuta i drugih dokumenata Kluba.
Redovitim članom postaje se na temelju odluke izvršnog odbora i upisom u Popis članova Kluba.
1.stariji od 18 godina
2.položena A kategorija
3.mora biti vlasnik motocikla zapremine veće od 250ccm

Pasivni član može postati svaka osoba koja ne ispunjava uvijete redovnog člana.

Članak 16.
Počasnim članom može postati osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba.
Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine.
Počasni članovi upisuju se u Popis članova.

Članak 17.
Članovi Kluba plaćaju članarinu.
Visinu i postupak plaćanja članarine određuje Izvršni odbor Kluba za svaku tekuću godinu.

Članak 18.
Članovima kluba izdaju se članske iskaznice.
Članske iskaznice izdaju se na jedinstvenom obrascu čiji izgled, sadržaj i način izdavanja utvrđuje Izvrsni odbor.
O članstvu Kluba vodi se uredna evidencija – Popis članova.

Članak 19.
Prava članova kluba su:
-neposredno sudjelovati i odlučivati u radu organa Kluba;
-neposredno birati i biti birani u sve organe Kluba;
-neposredno prisustvovati sjednicama organa kluba,
-davati prijedloge, raspravljati i na druge načine sudjelovati u radu organa Kluba
-zahtijevati od organa Kluba obrazloženje o poduzimanju akcija, odnosno podnošenje izvještaja o radu;
-upoznati se sa materijalom i financijskom stanju Kluba kao i načinom trošenju sredstava Kluba.

Članak 20.
Obveze članova su:
-sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti Kluba utvrđenih Statutom;
-čuvanje i podizanje ugleda Kluba te zaštita interesa Kluba
-izvršavanje odluka upravnih tijela Kluba i preuzetih obaveza;
-sudjelovanje na poslovima u organizaciji javnih priredbi i ostalih aktivnosti kluba
-plaćanje članarine
-čuvanje imovine Kluba

Članak 21.
Članstvo u Klubu prestaje:
-dobrovoljnim istupom
-isključivanjem
-brisanjem iz Popisa članstva;
-smrću;
Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
U koliko se član ne pridržava odredbi ovoga statuta ili nanese materijalnu ili drugu štetu Klubu, može biti isključen iz članstva.
Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor.
Isključeni član ima u roku 8 (osam) dana od dana objave odluke o isključenju pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

Članak 22.
Klub može nagraditi i pismeno pohvaliti svoje redovite i počasne članove za osobitu aktivnost na ostvarivanju ciljeva Kluba.
Klub može nagraditi i pismeno pohvaliti tvrtke i druge pravne i fizičke osobe za osobitu aktivnost na razvijanju djelatnosti Kluba.
Nagrade i pismene pohvale dodjeljuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Oblik pismene pohvale utvrđuje Izvršni odbor Klub


Zadnja promjena: Breza; pet 05 lip 2009, 19:26; ukupno mijenjano 1 put.
[Vrh] Go down
http://picasaweb.google.hr/
Breza
Admin
Admin
Breza

Join date : 02.05.2009
Age : 45

Statut Empty
PostajNaslov: Re: Statut   Statut Emptyned 17 svi 2009, 23:42

IV. TIJELA KLUBA

-Zajedničke odredbe

Članak 23.
Tijela Kluba su:
-Skupština;
-Izvršni odbor
-Predsjednik i dopredsjednik;
-Nadzorni odbor
- stegovna komisija

2.Skupština

Članak 24.
Skupštinu čine svi redoviti članovi Kluba.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.

Članak 25.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine.
Ako sjednica Skupštine nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon pola sata čekanja početi s radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna barem jedna četvrtina članova Skupštine.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 26.
Sjednica Skupštine mogu biti redovite, izborne i izvanredne. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom godišnje.
Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine, a izvanredna prema potrebi.
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba kada to ocijeni potrebnim ili na temelju zaključka Izvršnog odbora.
Skupština se mora sazvati na zahtjev najmanje jedne trećine članova Skupštine kao i na zahtjev Nadzornog odbora Kluba. U zahtjevu za sazivanje predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik Kluba ne sazove sjednicu skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka sjednicu će sazvati predlagatelj.
Poziv za sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se članovima Skupštine najmanje 14 dana prije održavanja sjednice Skupštine, a iznimno u kraćem roku, ali ne kraćem od 8(osam) dana.

Članak 27.
Skupštini predsjedava i odluke potpisuje Predsjednik kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika, odluke potpisuje Tajnik.
Izbornu sjednicu Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 28.
U radu sjednice Skupštine mogu, kao gosti, sudjelovati predstavnici sportskih saveza, drugih srodnih Klubova, zajednica udruga, državnih tijela, jedinica samouprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava, ustanova i drugih organizacija, počasni članovi i druge osobe na poziv predsjednika Kluba.

Članak 29.
Skupština Kluba:
-utvrđuje program razvoja Kluba
-donosi, mijenja i dopunjuje Statut;
-donosi financijski plan i usvaja financijsko izvješće;
-donosi i mijenja program rada;
-donosi odluke važne za rad Kluba
-bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Kluba;
-bira i razrješava članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
-razmatra i usvaja izvješće o radu kluba;
-daje smjernice za rad kluba;
-odlučuje o udruživanju Kluba u saveze i zajednice udruga;
-osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela te im utvrđuje zadatke;
-odlučuje kao drugostupanjsko tijelo o žalbama i prigovorima na odluke Izvršnog odbora;
-obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i Zakonom;
-odlučuje o prestanku rada Kluba.

3. Izvršni odbor

Članak 30.
Izvršni odbor je kolegijsko izvršno tijelo Skupštine. Izvršni odbor obavlja izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom između sjednice Skupštine.

Članak 31.
Izvršni odbor čini devet članova (predsjednik, dopredsjednik i sedam članova), koje bira Skupština na prijedlog Predsjednika Kluba. Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni odbor bira se na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 32.
Sjednice Izvršnog odbora saziva i predsjedava im, te njegove odluke potpisuje Predsjednik. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika sjednicu Izvršnog odbora vodi i odluke potpisuje dopredsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti član Izvršnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik.
Sjednica Izvršnog odbora mora se sazvati na zahtjev natpolovične većine njegovih članova.
Odluke Izvršnog odbora su pravovaljane ako je nazočna natpolovična većina svih njegovih članova i ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih članova.
Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 33.
Izvršni odbor:
-donosi opće akte Kluba (osim Statuta);
-brine o izvršenju Programa rada i provodi odluke Skup?tine;
-utvrđuje prijedlog Programa rada, Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
-utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
-ustrojava tečajeve, natjecanja i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama;
-priprema materijale i podnosi izvještaje o radu Skupštini Kluba;
-bira i opoziva predstavnike Kluba u pripadajućim savezima i zajednicama udruga;
-odlučuje o iznosu i postupku plaćanja članarine;
-djeluje kao savjetodavno tijelo Predsjednika Kluba;
-predlaže počasne članove Kluba;
-upravlja imovinom Kluba;
-imenuje tajnika;
-imenuje blagajnika;
-donosi odluku o računovođi;
-imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke;
-vodi brigu o pribavljanju sredstava za normalan rad Kluba;
-provodi stegovni postupak i donosi odluke o isključenju članova;
-rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu na njezinoj prvoj narednoj sjednici;
-obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba te poslove za koje ga ovlasti Skupština.

Članak 34.
Sjednica Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Članak 35.
Za svoj rad izvršni odbor je odgovoran Skupštini.
Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

Članak 36.
Skupština pokreće postupak za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora, odnosno opoziv cjelokupnog Izvršnog odbora.

4.Nadzorni odbor
Članak 37.
Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad Izvršnog odbora, Predsjednika i Tajnika, provođenje akata i odluka tijela Kluba, raspolaganje sredstvima Kluba, nadzire zakonitost u radu i financijskom poslovanju Kluba, te o svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba.

Članak 38.
Nadzorni odbor ima tri članova koji ne mogu istovremeno biti članovi Izvršnog odbora, a imenuje ih Skupština. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Odbora.
Mandat članova traje četiri godine
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.
Skupština može opozvati Nadzorni odbor ukoliko ne izvršava obaveze utvrđene ovim Statutom.

5.Stegovna komisija
Članak 39
Svi članovi Udruge stegovno odgovaraju za povrede svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom
Stegovni postupak provodi Stegovna komisija sastavljena od tri člana koje bira i opoziva Skupština.
Na prvoj sjednici članovi Stegovne komisije članovi biraju svog predsjednika iz svojih redova.
Mandat traje četiri godine
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik Udruge, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine
U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere
*opomena
*isključenje iz Udruge
Odluke se donose većinom glasova Stegovne komisije
Stegovna komisija donosi odluke tajnim glasovanjem
Članak 40
Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku 15 dana, računajući od dana dostave odluke podnijeti pismena žalba Skupštine udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka skupštine je konačna.


6.Predsjednik Kluba

Članak 41.
Klub ima Predsjednika kluba.
Predsjednik Kluba:
-predstavlja i zastupa Klub;
-pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora;
-brine se o obavljanju akata Skupštine i o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njihovih tijela;
-potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor;
-rukovodi radom Skupštine;
-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom i drugim općim aktima Kluba.
Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odboru i Skupštini Kluba

Članak 42.
Predsjednik Kluba se bira iz redovitih članova Kluba i bira ga Skupština.
Za predsjednika je izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Skupštine.
Ukoliko niti jedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova izbor će se ponoviti između dva kandidata s najvećim brojem glasova iz prvog kruga.
Mandat predsjednika traje 4 (četiri) godine i može biti ponovo biran.
Predsjednik svoju funkciju obavlja dobrovoljno.

Članak 43.
Klub ima Dopredsjednika Kluba.
Dopredsjednika bira i opoziva Skupština. Mandat Dopredsjednika traje 4 (četiri) godine, i može biti ponovo biran.

Članak 44.
Dopredsjednik Kluba:
-zamjenjuje Predsjednika u njegovoj odsutnosti i spriječenosti;
-surađuje s Predsjednikom i Tajnikom u poslovima kluba;
-dopredsjednik je član Izvršnog odbora.

V. OSTALI ORGANI KLUBA

Članak 45.
Klub ima Tajnika
Tajnik Kluba obavlja ove poslove:
-zastupa klub;
-sudjeluje u radu svih organa kluba;
-osigurava izvršenje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora;
-brine o uvjetima rada Kluba;
-obavlja stručno-administrativne poslove, priprema sjednice tijela Kluba i pomaže predsjednicima odbora u njihovu radu;
-brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Kluba;
-brine o ispunjenju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obaveza Kluba;
-zajedno sa predsjednikom organizira i provodi suradnju s drugim klubovima i održava veze s tijelima drugih klubova, saveza, zajednica;
-brine o obavještavanju članstva i javnosti o radu i rezultatima rada Kluba;
-brine se za namjensko trošenje sredstava;
-podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odboru;
-obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik i Izvršni odbor Kluba, odnosno poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba;
-izdaje i piše naloge za službena putovanja Kluba.
Tajnik svoje poslove može obavljati volonterski ili profesionalno.
Odluku o profesionalnom obavljanju dužnosti tajnika, kao i visinu naknade određuje Izvršni odbor.

Članak 46.
Tajnika bira i opoziva Izvršni odbor. Mandat tajnika traje 4 godine, i može biti ponovo biran.

Članak 47.
Klub ima Blagajnika.
Blagajnika imenuje Izvršni odbor.
Blagajnik obavlja poslove po nalogu nadležnih organa sa područja materijalno-financijskog poslovanja Kluba.

Članak 48.
Članovi tijela Kluba opozivaju se na način predviđen ovim Statutom, ili od strane tijela Kluba od kojeg su izabrani. Član svakog tijela ima pravo podnijeti ostavku na svoju funkciju istom tijelu koje ga je izabralo.

Članak 49.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupštine ili Izvršni odbor mogu osnovati stalno i povremeno povjerenstvo ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI. SREDSTVA KLUBA

Članak 50.
Za obavljanje svojih poslova Klub osigurava sredstva od:
-članarine
-dobrovoljnih priloga, darova i legata;
-sponzorstva i donacija;
-proračunskih sredstava namijenjenih za zadovoljavanje javnih potreba u sportu;
-ulaznica za sportske priredbe;
-drugih izvora u skladu sa pozitivnim propisima.

Članak 51.
Klub za svoje potrebe i djelovanje može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
Izvršni odbor, u skladu sa zakonom, Statutom, planom i programom rada Kluba donosi odluku o stjecanju pokretne i nepokretne imovine, odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu, davanje i uzimanje u zakup nekretnina ili pokretnih stvari.

Članak 52.
Klub će voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Financijsko izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
Klub za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

VII. STRUČNO-ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 53.
Stručno-administrativne poslove za Klub obavlja tajnik Kluba.
Za obavljanje pojedinih administrativno-tehničkih poslova Klub može osnovati stručnu službu s potrebnim brojem djelatnika ili povjeriti stručnoj organizaciji za obavljanje određenih poslova. Reguliranje rada stručne službe uređuje se posebnim aktom Izvršnog odbora.
Klub osigurava sredstva za rad stručne službe.

VIII. PREDSTANAK RADA KLUBA

Članak 54.
Klub prestaje s radom odlukom Skupštine Kluba ili odlukom nadležnog organa u slučajevima propisanim zakonom.
U slučaju prestanka rada Kluba o imovini odlučuje Skupština a koja je donijela odluku da se u istom slučaju sredstva i imovina dodjeljuje nakladi ANA RUKAVINA


IX. PRIJELAZNE ZAVR?NE ODREDBE

Članak 55.
Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedbe rasprave.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Izvršni odbor, Predsjednik Kluba, Nadzorni odbor ili na zahtjev jedne trećine članova Kluba.
Prijedlog Statuta utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na usvajanje.

Članak 56.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata daje Izvršni odbor, odnosno tijelo koje ga je donijelo.

Članak 57.
Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.
[Vrh] Go down
http://picasaweb.google.hr/
 
Statut
[Vrh] 
Stranica 1 / 1.

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
Moto Klub Sveti Martin :: Glavni forum :: Statut MK"Sveti Martin"-
Forum(o)Bir: